Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.

1. Платники податку, об’єкт оподаткування та ставки податку.

Платниками податку є:

1) фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2) фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

3) податковий агент.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

Об'єктом оподаткування резидента є:1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;2) доходи з джерела їх походження в Україні Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету., які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);3) іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.Об'єктом оподаткування нерезидента є:1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;2) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід.Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження
господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий
річний оподатковуваний дохід. Загальний оподатковуваний дохід складається з Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними ПКУ. Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

При оподаткуванні доходів фізичних осіб базовою є ставка 15 %. Окрім даної податкової ставки до інших видів доходів фізичних осіб застосовуються й інші (рис. 1).

Рис. 1. Ставки податку на доходи фізичних осіб в Україні

У разі Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету., якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.

Крім ставки 17 % до підвищених варто віднести ставку 30 %, за якою оподатковуються виграші та призи крім виграшів у державну та недержавну грошову лотерею, а також виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.

Зниженіставки мають враховувати особливості стану платника податку і мають на меті зниження податкового навантаження. В деяких випадках таку ставку можна визначити як податкову пільгу. Знижені ставки передбачені для оподаткування процентів на банківські депозитні рахунки і дисконтного Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. доходу на депозитний сертифікат та складають 5 %, доходів від окремих операцій з нерухомістю, а також деяких інших доходів.2. Порядок визначення загального місячного оподатковуваного доходу.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

· доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

· суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

· доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні
до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями
власника такого нематеріального активу;

· частина доходів від операцій з майном;

· дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);

· оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів;

· дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів;

· інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами;

· дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету., що оподатковується;

· сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки;

· кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;

· дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;

· сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення;

· сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. до закону;

· дохід, отриманий платником податку як додаткове благо;

· інші доходи згідно ПКУ.

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу,розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

· сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. надання соціальних і реабілітаційних послуг, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

· сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України;

· сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи;

· сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами);

· сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

· сума єдиного внеску на Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;

· сума страхових внесків до Накопичувального фонду;

· вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку;

· кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт;

· кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. з урахуванням норм Сімейного кодексу України;

· аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України;

· кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як дарунок;

· сума надміру сплачених грошових зобов'язань, страхових внесків з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування під час застосування права на податкову знижку, що повертається платнику податку;

· дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;

· кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань;

· сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу;

· кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку;

· вартість майна, а також сума грошової допомоги, що надаються Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування;

· сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту;

· сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя;

· основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти;

· основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету., яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку;

· прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього розділу;

· сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

· вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства.

· вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. податку та/або його дітей віком до 18 років, які
надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)
професійною спілкою;

· дохід фізичної особи - підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування;

· сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку;

· вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів;

· вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

· доходи у вигляді Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. процентів на поточні банківські
рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно
виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги
та інших передбачених законом соціальних виплат;

· сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

· сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом;

· інші доходи, які згідно із ПКУ Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

3. Поняття податкової соціальної пільги та порядок її застосування.

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

1) у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку (базова пільга);

2) у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної попереднім пунктом, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

3) у розмірі Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету., що дорівнює 150 відсоткам суми базової пільги, для окремих платників податку (табл. 1);

4) у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми базової пільги, для окремих платників податку (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік осіб, що мають право на використання податкової соціальної пільги у розмірі 150 % та 200 % від базової пільги за Податком на доходи фізичних осіб

Перелік осіб, що мають право на використання податкової соціальної пільги у розмірі 150 % від базової за податком на доходи фізичних осіб Перелік осіб, що мають право на використання податкової соціальної пільги у розмірі 200 % від базової за податком на доходи фізичних осіб
1) одинока матір (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник - у розрахунку на кожну Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. дитину віком до 18 років; 2) особа, що утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; 3) особа, віднесена законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 4) особа, що є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 5) особа, що є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; 6) особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; 7) особа, яка є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни 1) особа що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Слави чи ордена Трудової Слави, або ж нагороджена чотирма і більше медалями "За відвагу"; 2) особа, що є учасником бойових дій під час Другої світової війни або, яка у той час працювала в тилу; є інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни; 3) особа, що є колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або, – яка визнана репресованою чи реабілітованою; 4) особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; 5) особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

· доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

· заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

· доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку утримання двох або більше неповнолітніх дітей, визначається як
добуток суми, зазначеної вище, та відповідної кількості дітей.

4. Особливості надання податкової знижки.

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Підстави для Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

1) частину Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом;

2) суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

3) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати;

4) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків крім:

· косметичного лікування або косметичної хірургії;

· протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

· абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

· операцій із зміни статі;

· лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);

· лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

· придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

5) суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету., страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення;

6) суму витрат платника податку на:

· оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

· оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

· суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

7) суми Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.


documentaltohuf.html
documentaltopen.html
documentaltowov.html
documentaltpdzd.html
documentaltpljl.html
Документ Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.